Вход за клиенти Потребителско име:  Парола: 
Забравена парола? Нов потребител

Преглед:

  Доставка на хляб и хлебни изделия  
Дата на публикуване:30.03.2010
Вид обявление:Доставки
Краен срок:22.04.2010
Краен Срок:15.04.2010
Място на доставка:Силистра
Страна::BG: Silistra
I.D.:5569101
Вид документ:Обявление за обществена поръчка
Описание: Доставка на хляб и хлебни изделия.
Външен номер:395982
CPV / КОП:15811100, 15811000

   Варианти:
Запазане в Adobe формат Запазане в Adobe формат Запазване като HTML Запазване в HTML Версия за печат Версия за печат
 

Пълен текст

00030-2010-0007

Обявление за малка обществена поръчка
Тип възложител по чл. 7
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 1.1) Наименование,адреси и лица за контакт
Официално наименование:Община Силистра
Пощенски адрес:ул. " Симеон Велики"№33
Град: Силистра Пощенски код: 7500 Страна:България
Място/места за конгакт: Община Силистра Навниманието на: Анелия Маркова-гл. специалист" ОП" 086 816326и Валентина Андреева-гл. счетоводител ОССУ 086 822890 Телефон: 086816326
Електронна поща: op_silistra@abv.bg Факс:
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)Основен адрес на възложителя (URL): silistra.bgАдрес на профила на купувача (URL):
Допълнителна информация може да бъдеполучена на:
Съгласно 1.1)
Документация (спецификации и допълнителнидокументи) могат да бъдат получени на:
Съгласно 1.1)
Оферти трябва да бъдат изпратенина:
Друго: Съгласно Приложение А.ІII
1.2) Вид на възложителя и основна/идейност/и
(полето се попълва отвъзложители по чл.7, т.1-4 ЗОП)
Регионален или местенорган Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/ивъзложител/и НЕ
РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) ОПИСАНИЕ
II.1.1) Наименование на поръчката, даденоот възложителя
Доставка на хляб и хлебни изделия зануждите на социалните поделения в Община Силистра
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение настроителството, доставката или услугата (Изберете само единобект – строителство, доставки или услуги, който съответства наконкретния предмет на вашата поръчка)
Доставки
Покупка
Място на изпълнение на доставката:гр. Силистра
Код NUTS: BG325
II.1.3) Кратко описание на поръчката
доставка на хляб и хлебниизделия
II.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП(CPV)
Основен речник Допълнителен речник (вприложимите случаи)
Основен обект
15811100
Допълнителен/ни обект/и 15811000
II.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте ПриложениеБ толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) ДА
Ако да , офертите трябва да бъдаподадени (отбележете само едно)
II.1.6) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ НАПОРЪЧКАТА
II.2.1) Общо количество или обем (включителновсички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
доставка на хляб и хлебни изделия,съгласно заданието за оценка
Прогнозна стойност, без ДДС(когато еприложимо) (в цифри): 85533 валутаBGN илиотдо валута
II.2.2) Опции (когато саприложими) НЕ
Ако да, описание на тези опции:
Опциите се предвижда да се използват: след месеца или дни от сключване на договора (ако еизвестно) Брой на възможните повторения (ако има такива): или между: и В случай на повторение,прогнозен график (ако е известно) след месеца илидни от сключване на договора.
II.3) Срок на договора или краен срок заизпълнение на поръчката
Срок за изпълнение в месеци или дни 365 (от сключване на договора) или Начална дата __________крайна дата на изпълнението __________
РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1) УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ СИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА III.1.1) Изискуеми депозити игаранции (ако е приложимо)
1. Гаранцията за участие или заизпълнение се внася по следната банкова сметка на община Силистра:Банка ДСК АД –клон Силистра IBAN BG76STSA93003300801149 BICSTSABGSF 2. Гаранцията за участие в размер до 1 /един/ % за всякаедна от обособените позиции: 2.1. за обособена позиция № 1- 500.00лева. 2.2. за обособена позиция №2 - 250.00 лева. 3. Гаранцията сепредставя в една от следните форми: а/ депозит на парична сума посметка на Възложителя; б/ банкова гаранция в полза на Възложителя.4. Гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от стойността надоговора. Определеният за изпълнител по договора избира сам форматана гаранцията за изпълнение- във вид на банкова гаранция илидепозирана сума по сметка на Община Силистра. 5. Възложителят можеда изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това еопределено със закон. 6. Банковите разходи по откриването нагаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва дапредвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване нагаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранцияда не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
III.1.2) Условия и начин на финансиране иплащане и/или препратка към съответните разпоредби, които гиуреждат
Бюджет 2010 год. и условия включени вдокументацията
III.1.3) Изискване за създаване наюридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, еобединение на физически и/или юридически лица (когато еприложимо)
Съгласно чл. 49, ал.1 и 2 от ППЗОП-когато определения изпълнител е неперсонифицирано обединение нафизически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка сесключва след представяне на копие от удостоверение за данъчнарегистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.когато обединението се състои от чуждестранни физически и/илиюридически лица, те представят еквивалентен документ за данъчнарегистрация и Булстат от държавата в която са установени
III.2) УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ III.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително завписването им в професионални или търговски регистриИзискуеми документи и информация:
1. Списък на документите; 2. Офертата3. Документ за регистрация на участника : 3.1. Съдебна регистрацияна участника; 3.2. Единен идентификационен код /ЕИК/ съгл. чл.23 отЗакона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лицеили едноличен търговец издадено или заверено не по-рано от 3 /три/месеца, преди крайния срок за участие. 3.3. Ако участникът не евписан в Търговския регистър, следва да представи актуалносъстояние, издадено или заверено не по-рано от 3 /три/ месеца,преди крайния срок за участие. 3.4. Копие от документа засамоличност, когато участникът е физическо лице (заверено отучастника копие). 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето,подписващо офертата ; 5. Декларация по чл. 47, ал. 1,2,5 от ЗОП ;6. Документ за закупена документация за участие (копие); 7.Гаранция за участие за всяка обособена позиция, за която участва;8.. Декларация, съдържаща списък на подизпълнителите; 9.Декларацияза съгласие за участие като подизпълнител ; 10.Изисквания къмучастниците и доказателства за икономическото и финансовотосъстояние на участника: 11.Техническите възможности и квалификацияна участниците за изпълнение на поръчката; 12.Декларация засъдържанието на продуктите, съгласно чл. 3 от Закона за храните 13.Администранивни свидиния за участника; 14. Проект на договор; 15.Ценова оферта- приложена в плик, съгласно условията за участие
III.2.2) Икономически и финансовивъзможности
Изискуеми документи иинформация 1.Заверено копие на счетоводен баланс и отчет заприходите и разходите за последните отчетни години, в зависимост отдатата, на която е учреден или е започнал дейността си, заверени с„Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис на управителя илиупълномощено от него лице; 2. Декларация, съдържаща информация заобщия оборот- среден годишен оборот на участниците; 3.Декларация,съдържаща информация за оборота от доставки, сходни/аналогични спредмета на поръчката; Минимални изисквания (когато еприложимо): -за последните 2/две/ отчетни години; - за последните 2/две/ години – минимално изискване: а)за обособена позиция № 1- 50000.00 лева. б)за обособена позиция №2- 25 000.00 лева. -запоследните 2 /две/ години- минимално изискване: а) за обособенапозиция № 1- 45 000.00 лева. б)за обособена позиция №2- 20 000.00лева
III.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи иинформация 1.Декларация, съдържаща списък с изпълнени основнидоговори, сходни с предмета на поръчката през последните 2/две/години, включително стойностите, датите и възложителите;2.Декларация, съдържаща данни за средния годишен брой наработниците и служителите и за броя на ръководните служители научастника за последните 2 /две/ години; 3.Декларация затехническите възможности, с които разполага участникът заизпълнение на обществена поръчка; 4.Декларация, съдържащаинформация за наличните производствени помещения, придружена сЗаверено копие на удостоверение за регистрация на обектите,съгласно чл.12, ал. 8 от Закона за храните от РИОКОЗ или ДВСК заизвършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчкаи заверено копие от регистрацията на обектите за извършване надейностите от Общината по местонахождение на обекта. ; 5.Декларацияза съдържанието на продуктите, съгласно чл. 3 от Закона за храните; Минимални изисквания (когато еприложимо): -минимум 3 /три/ договора, придружени с референции задобро изпълнение -минимално изискване 2 /два/ автомобила за разносна хляб и хлебни изделия. Участникът прилага към документацията заучастие копие от регистрационните талони на автомобилите,удостоверяващи собствеността и общата товароносимост наспециализираните превозни средства, както и валидни разрешителни запревоза на името на участника съгласно изискванията на ДВСК иРИОКОЗ). В случай, че транспортните средства не са собствени, сеприлага договор за наем, от който да е видно, че те ще са наразположение на участника за срока на поръчката; -
III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) НЕ
III.3) СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА IV.1) Видпроцедура
Откритконкурс
IV.2) КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НАОФЕРТИТЕ
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)
(Б) Икономически най-изгодна офертапри
посочените по-долу показатели(показателите се посочват с тяхната относителна тежест или внизходящ ред на значимост, когато оценяването на относителнататежест не е възможно поради очевидни причини)
Показател Тежест Показател Тежест
1. цена 70 2. срок на отсроченоплащане 30
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.
IV.2.2) Ще се използваелектронен търг НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
IV.3.2) Предишни публикации, свързани съссъщата поръчка
НЕ
Ако да, посочете къде: Номерна обявлението в ДВ ______ от __________
IV.3.3) Условия за получаване надокументация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация заучастие Дата:15.04.2010г. Час (чч:мм):16:00
Платими документи ДА
Ако да, цена (в цифри):5 валута: BGN
Условия и начин за плащане:Цената надокументацията е без ДДС. Документите са платими по банакава сметкана Община Силистра: Банка ДСК ЕАД IBAN BG50 STSA 9300 8402 6756 00BIC STSABGSF код за вид плащане: 44 70 00
IV.3.4) Срок за получаване на оферти илизаявления за участие
Дата:22.04.2010г. Час (чч:мм):11:00
IV.3.5) Език/ци, на който/които могат дабъдат изготвени проектите или заявленията за участие
Друг: Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До __________ или в месеца илидни 90 (от крайния срок за получаване на оферти)
IV.3.8) Условия при отварянето наофертите
Дата 22.04.2010г. Час(чч:мм) 14:00
Място Заседателната зала /стая 202/ в сградата на ОбщинаСилистра
Лица, които могат да присъстват приотварянето на офертите (когато е приложимо) ДА
съгласно чл.38, ал.4 от НВМОП -участници или техни упълномощени представители.
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Товапредставлява периодично възлагане на поръчка (когато еприложимо) НЕ
VI.2) Поръчката есвързана с проект и/или програма, финансирана от фондове наЕС НЕ
VI.3) Допълнителна информация (когато еприложимо)
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря запроцедурите по обжалване
Официално наименование:Комисия за защита наконкуренцията
Пощенски адрес:бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Страна:Република България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: 02 9884070
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg Факс: 02 9807315
VI.4.2) Подаване на жалби (моля,попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)
VІ.4.3) Служба, от която може да бъдеполучена информация относно подаването на жалби
Официално наименование:Комисия за защитанаконкуренцията
Пощенски адрес:бул. " Витоша" №18
Град: София Пощенски код: 1000 Страна:България
Електронна поща: Телефон: 02 9884070
Интернет адрес (URL): Факс: 02 9807315
VI.5) Дата на изпращане на настоящотообявление
30.03.2010г.
ПРИЛОЖЕНИЕ А ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗАКОНТАКТ ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдатизпратени офертите или заявленията за участие
Официално наименование:Община Силистра
Пощенски адрес:ул. Симеон Велики"№33
Град: Силистра Пощенски код: 7500 Страна:България
Място/места за конгакт: Деловодство Навниманието на: Николинка Арфондиева Телефон: 086816206
Електронна поща: Факс:
Интернет адрес/и (когато е приложимо):
ПРИЛОЖЕНИЕ БИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНИТЕПОЗИИЦИИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Наименование Доставка на хляб за нуждите на социалнитеподеления в Община Силистра
1) Кратко описание
доставка на хляб за Домове за старихора, детски градини и други институции
2) Код съгласно Класификатора на ОП(CPV)
Основен речник Допълнителен речник (вприложимите случаи)
Основен обект
15811100
3) Количество или обем
съгласно приложеното задание къмдокументацията
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (вцифри):58075 валута:BGN илиот довалута:
4) Информация за начална дата / краен срокза изпълнение (когато е приложимо)
Срок за изпълнение вмесеци или дни:365 (от сключване надоговора)
илиначална дата __________
крайнадата __________
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Наименование Доставка н хлебни изделия за нуждите наспециализираните поделения в Община Силистра
1) Кратко описание
доставка на хлебни изделия
2) Код съгласно Класификатора на ОП(CPV)
Основен речник Допълнителен речник (вприложимите случаи)
Основен обект
15811000
3) Количество или обем
съгласно заданието вдокументацията
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна) (вцифри):27458 валута:BGN илиот довалута:
4) Информация за начална дата / краен срокза изпълнение (когато е приложимо)
Срок за изпълнение вмесеци или дни:365 (от сключване надоговора)
илиначална дата __________
крайнадата __________

  горе