Вход за клиенти Потребителско име:  Парола: 
Забравена парола? Нов потребител

Преглед:

  Доставка и монтаж на мебели  
Дата на публикуване:26.03.2010
Вид обявление:Доставки
Краен срок:11.05.2010
Краен Срок:30.04.2010
Място на доставка:София - столица
Страна::BG: Sofia (stolitsa)
I.D.:5549470
Вид документ:Обявление за обществена поръчка
Описание: Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане на мандатни жилища от ведомствения фонд на Народното събрание в София.
Външен номер:395650
CPV / КОП:39143000

   Варианти:
Запазане в Adobe формат Запазане в Adobe формат Запазване като HTML Запазване в HTML Версия за печат Версия за печат
 

Пълен текст

00728-2010-0002

Обявление за обществена поръчка (ЕС)
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 1.1) Наименование,адреси и лица за контакт
Официално наименование:Народно събрание на РепубликаБългария
Пощенски адрес:пл. "Народно събрание"2
Град: София Пощенски код: 1169 Страна:Република България
Място/места за конгакт: дирекция "Управление насобствеността" На вниманието на: Валери Манолов, ТатянаВасилева Телефон: 02 9392459; 029393546
Електронна поща: sbto@parliament.bg Факс: 02 9809677
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)Основен адрес на възложителя (URL): www.parliament.bgАдрес на профила на купувача (URL):
Допълнителна информация може да бъдеполучена на:
виж Приложение А.I
Спецификации и допълнителни документи(включително документи за състезателен диалог и динамична системаза доставки) могат да бъдат получени на:
виж Приложение А.II
Оферти или заявления за участие трябва дабъдат изпратени на:
виж Приложение А.IIІ
1.2) Вид на възложителя иосновна/и дейност/и
Министерство или другдържавен орган, включително техни регионални или местниподразделения Друг: законодателнадейност
Възложителят възлага обществена/и поръчка/иот името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) ОПИСАНИЕ
II.1.1) Наименование на поръчката, даденоот възложителя
Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане намандатни жилища от ведомствения фонд на Народното събрание вСофия
ІІ.1.2) Обект напоръчката и място на изпълнение на строителството, доставката илиуслугата (Изберете само един обект – строителство, доставки илиуслуги, който съответства на конкретния предмет на вашатапоръчка)
Доставки
Покупка
Място на изпълнение на доставката:София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Настоящото обявление е за:
Възлагане на обществена поръчка
II.1.5) Кратко описание на поръчката
Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане намандатни жилища от ведомствения фонд на Народното събрание вСофия
II.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП(CPV)
Основен речник Допълнителен речник (вприложимите случаи)
Основен обект
39143000
II.1.7) Поръчката е предмет наСпоразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговскаорганизация
НЕ
II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте ПриложениеБ толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) НЕ
II.1.9) Ще бъдат приемани варианти
НЕ
II.2) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТАII.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособенипозиции и опции, когато е приложимо)
Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане намандатни жилища от ведомствения фонд на Народното събрание в София- 13 позиции
Прогнозна стойност, без ДДС(когато еприложимо) (в цифри): валута:__________ от__________до__________ валута:__________
II.2.2) Опции (когато са приложими)
НЕ
след __________ месеца или __________дни отсключване на договора (ако е известно) Брой на възможнитеповторения (ако има такива): __________ или между: __________и__________ В случай на повторение, прогнозен график (ако е известно) след __________ месеца или __________дни отсключване на договора.
II.3) Срок на договора или краен срок заизпълнение на поръчката
Срок за изпълнение в месеци__________ или дни 125 (от сключване на договора) или Начална дата__________ крайна дата на изпълнението __________
РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1) УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ СИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА III.1.1) Изискуеми депозити игаранции (ако е приложимо)
1. Гаранцията за участие е 6000 лева.Тя се задържа при условията на чл. 61 ЗОП и се освобождава съгласночл. 62 ЗОП. Банковата гаранция за участие се издава в полза на НС ие неотменяема и безусловна. Влиза в сила от 11.05.2010 г. (крайниясрок за подаване на оферти) и има срок на валидност равен на тозина подадената оферта, удължен с 15 дни. Паричната сума се внася посметка на Народното събрание в БНБ – ЦУ, IBAN: BG49 BNBG 9661 33001707 01, BIC: BNBGBGSD. 2. Гаранцията за изпълнение е 5 % отстойността на договора. Паричната сума се внася по горепосоченатабанкова сметка. Банковата гаранция за изпълнение се издава в ползана НС и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване,в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнилзадълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Има срок на валидност,равен на срока на договора, удължен с един месец. Гаранцията сезадържа и освобождава при условията посочени в договора.
III.1.2) Условия и начин на финансиране иплащане и/или препратка към съответните разпоредби, които гиуреждат
Бюджетно финансиране. Плащането сеизвършва по банков път, в български левове, както следва:а) до 30 %от стойността на поръчката (по преценка на участника) - в срок петработни дни от сключване на договора, срещу представена 100%безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза наНародното събрание и с валидност, равна на срока на договора,удължен с 1 месец, но не по-късно от доставката на мебелите в складна възложителя, констатирана с приемателно-предавателен протокол;б)остатъкът до 90 % от стойността на поръчката - в срок пет работнидни от доставката на мебелите в склад на възложителя, констатиранас приемателно-предавателен протокол;в) 10 % от стойността напоръчката - в срок пет работни дни от подписване на окончателендвустранен протокол за изпълнение на поръчката.
III.2) УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ III.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително завписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи иинформация: Копие от документа за регистрация или единенидентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговскиярегистър – когато участникът е юридическо лице или едноличентърговец, а когато участникът е физическо лице – копие от документаза самоличност; оригинал или нотариално заверено копие отудостоверение за актуално състояние по регистрацията на участника -когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговскиярегистър, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок заполучаване на оферти, за чуждестранните юридически лица -еквивалентен документ на съдебен или административен орган отдържавата, в която са установени; копие от регистрация - ЕИК поБУЛСТАТ (когато е приложимо), копие от регистрацията по ЗДДС (акоима такава); справка - административни сведения за участника;декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1-3,ал. 2, т.1-3 и ал. 5 ЗОП; документ за закупена документация и завнесена гаранция за участие; когато участникът е обединение, коетоне е юридическо лице - договор за създаване на обединение спосочване на участника /лицата, представляващи обединението; данниза подизпълнители (ако има такива), както и писменото съгласие наподизпълнителя или декларация, подписана от лицето(лицата)представляващо(и) участника, че е изискано предварителното съгласиеза участие на подизпълнителя; списък на документите, съдържащи се вофертата, подписан от участника.
III.2.2) Икономически и финансовивъзможности
Изискуеми документи иинформация 1. Участникът да има общ оборот от производство и/илитърговия с мебели за последните три години – 2007, 2008 и 2009 г.не по-малко от 2 000 000 (два милиона) лева. Минимални изисквания (когато еприложимо): Участникът да представи: 1. Информация за общия оборотот производство и/или търговия с мебели за последните три години –2007, 2008 и 2009 г. в зависимост от датата, на която участникът еучреден или е започнал дейността си (посочва се по години). 2.Копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите научастника за последните три години – 2007, 2008 и 2009 г. взависимост от датата, на която участникът е учреден или е започналдейността си.
III.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи иинформация Участникът: 1. Да разполага за изпълнение на работата сне по-малко от 30 работници, участващи в монтажа на мебелите вапартаментите на НС. 2. Да представи сертификат за система покачество ISO 9001:2000 или ISO 9001:2008 (или еквивалентен)Проектиране и производство на мебели напроизводителя/производителите на мебели. 3. Да представисертификати за вложените материали, че същите не съдържат вредни заздравето вещества или декларация, че вложените материали, несъдържат вредни за здравето вещества. Минимални изисквания (когато еприложимо): Участникът да представи: 1. Цветни фотографски снимки(каталози) на мебелите, които ще се проектират и доставят съгласнопозиции № 1 до позиция № 13, описани в техническата спецификация враздел VІ.А на документацията. В случай, че се представят каталози,същите не трябва да съдържат информация за цени. 2. Мостри оттъкания текстил на дамаската на мебелите по позиции № 1 и № 5 и надамаската на матраците по позиции № 2 и № 3 от техническатаспецификация в раздел VІ.А на документацията. 3. Декларация,подписана от лицето/лицата, представляващо(и) участника, съдържаща:3.1. списък на работниците, с които участникът разполага заизпълнение на поръчката, както и на лицата, отговарящи заорганизацията и контрола на изпълнението на поръчката; 3.2. списъкна осигурените транспортни средства за изпълнение на поръчката,включително наети, когато участникът не разполага със собствени. 4.Списък на договорите за подобни доставки, изпълнени през 2007, 2008и 2009 г., включително стойностите, датите и получателите,придружен от препоръки за добро изпълнение в зависимост от датата,на която участникът е учреден или е започнал дейността си (посочвасе по години). 5. Копие от сертификат за система по качество ISO9001:2000 или ISO 9001:2008 (или еквивалентен) Проектиране ипроизводство на мебели на производителя/производителите на мебели.6. Копия от сертификати за вложените материали, че същите несъдържат вредни за здравето вещества или декларация, подписана отлицето(лицата) представляващо(и) участника, че вложените материали,не съдържат вредни за здравето вещества.
III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
НЕ
III.3) СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА IV.1) Видпроцедура
Открита
IV.2) КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НАОФЕРТИТЕ
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)
(А) Най-ниска цена
IV.2.2) Ще се използва електронен търг
НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
IV.3.2) Предишни публикации, свързани съссъщата поръчка
ДА
Ако да, посочете къде: Предварително обявление за ОП Публикувано в ОВ, брой 2010 / S 43 -063148 от 03.03.2010г.
IV.3.3) Условия за получаване наспецификации и допълнителни документи (с изключение надинамична система за доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация заучастие Дата:30.04.2010г. Час (чч:мм):16:00
Платими документи ДА
Ако да, цена (в цифри):4.08 валута: BGN
Условия и начин заплащане:Документацията за участие в процедурата, с цена 4.08 левабез ДДС, се получава всеки работен ден до 30.04.2010 г. от 9:00 до16:00 ч. след заплащането й на Народното събрание, София, пл. "КнязАлександър І" 1, ет.4, ст. 487а, тел. 02 9392450. При поискване отзаинтересованото лице възложителят може да изпрати документациятаза сметка на лицето, отправило искането.
IV.3.4) Срок за получаване на оферти илизаявления за участие
Дата:11.05.2010г. Час (чч:мм):16:00
IV.3.6) Език/ци, на който/които могат дабъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг: Български
IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До __________ или в месеца ______ илидни 120 (от крайния срок за получаване на оферти)
IV.3.8) Условия при отварянето наофертите
Дата 12.05.2010г. Час(чч:мм) 10:00
Място София, пл. "Княз Александър І" 1, сградата наНародното събрание, ет. 2 , зала 242.
Лица, които могат да присъстват приотварянето на офертите (когато е приложимо) ДА
Участниците в процедурата или техниупълномощени представители, както и представители на средствата замасова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана отфондове на ЕС
НЕ
VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
За поръчката е публикуванопредварително обявление в електронната страница на "Държавенвестник" с № 89 от 01.03.2010 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря запроцедурите по обжалване
Официално наименование:Комисия за защита наконкуренцията
Пощенски адрес:бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Страна:Република България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: 02 9356113
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg Факс: 02 9807315
VI.4.2) Подаване на жалби (моля,попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) заподаване на жалби:
Жалба се подава в 10-дневен срок отуведомяването за съответно решение или действие или от датата наузнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършванена съответното действие.
VI.5) Дата на изпращане на настоящотообявление
26.03.2010г.
ПРИЛОЖЕНИЕ А І) Адреси и лица за контакт,от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование:Народно събрание на РепубликаБългария
Пощенски адрес:пл. "Княз Александър І"1
Град: София Пощенски код: 1169 Страна:Република България
Място/места за конгакт: дирекция "Управление насобствеността" На вниманието на: Валери Манолов, ТатянаВасилева Телефон: 02 9392459; 029393546
Електронна поща: sbto@parliament.bg Факс: 02 9809677
Интернет адрес/и (когато е приложимо):
II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получатспецификации и допълнителни документи (включително документи засъстезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование:Народно събрание на РепубликаБългария
Пощенски адрес:пл. "Княз Александър І"1
Град: София Пощенски код: 1169 Страна:Република България
Място/места за конгакт: дирекция "Парламентаренбюджет и финанси" На вниманието на: ГерганаКовачка Телефон: 029392450
Електронна поща: gkovachka@parliament.bg Факс:
Интернет адрес/и (когато е приложимо):
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдатизпратени офертите или заявленията за участие
Официално наименование:Народно събрание на РепубликаБългария
Пощенски адрес:пл. "Народно събрание"2
Град: София Пощенски код: 1169 Страна:Република България
Място/места за конгакт: отдел "Обща канцелария"На вниманието на: Станка Арсова Телефон: 029392371
Електронна поща: Факс: 02 9813131
Интернет адрес/и (когато е приложимо):
ПРИЛОЖЕНИЕ БИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНИТЕПОЗИИЦИИ

  горе