Feedback

Tenders for Македония

74 155 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 7416)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Редовна комплексна анализа на површинската вода во Акумулацијата “Кнежево“, Зафат 1 и Зафат 3 12.01.17 17.01.17 Macedonia
Прехранбени проуизводи 12.01.17 17.01.17 Macedonia
Одржување на котли и пламеници 12.01.17 17.01.17 Macedonia
Месечни анализи на површинските води од сливот на Злетовска река, на ниво на основна анализа од 10 мерни места 12.01.17 17.01.17 Macedonia
уредување и печатење на месечниот билтен “Кувенди” за општина Боговиње за 2017 година 12.01.17 17.01.17 Macedonia
Набавка на моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС 95 12.01.17 17.01.17 Macedonia
набавка на стоки за тековно одржување 12.01.17 17.01.17 Macedonia
Стоки - Пијалоци и засладувачи 12.01.17 17.01.17 Macedonia
Гориво 12.01.17 17.01.17 Macedonia
Набавка на материјали за репрезентација 12.01.17 17.01.17 Macedonia

Редовна комплексна анализа на површинската вода во Акумулацијата “Кнежево“, Зафат 1 и Зафат 3

Външен ИН ygCwapkyTji1VaYE-GE5Fw
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

Прехранбени проуизводи

Външен ИН w38_QnrmToGRPY7P9NtQhA
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола

Одржување на котли и пламеници

Външен ИН vSTiwuYRQ-CJDw3jFAhvEQ
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЈЗУ Општа болница Велес

Месечни анализи на површинските води од сливот на Злетовска река, на ниво на основна анализа од 10 мерни места

Външен ИН pvGkYFbXTMSVv8WxF6lDsA
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

уредување и печатење на месечниот билтен “Кувенди” за општина Боговиње за 2017 година

Външен ИН MiooFD2rS7CScB1mVsaBDA
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Општина Боговиње

Набавка на моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС 95

Външен ИН l_mmuwyEQ-6ZCLPH5m_RsA
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенција за енергетика на Република Македонија

набавка на стоки за тековно одржување

Външен ИН lIEBiYU-TXC1b5QGc8a4gg
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: АГРО - БЕРЗА Скопје

Стоки - Пијалоци и засладувачи

Външен ИН iPXhwie7Rqq4PBmPfRal1Q
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Јавно Обвинителство на Република Македонија

Гориво

Външен ИН EuHO9tTuRAmPB1K3PbgCBw
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Албански Театар - Скопје

Набавка на материјали за репрезентација

Външен ИН cdAoxawDSoGazCfGbAt36Q
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.01.17
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Краен срок: 17.01.17
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЈП Службен весник на РМ