Контакт

Обявления за Консултантски Услуги

Списъкът по-долу показва обществени поръчки и търгове за предоставяне на юридически, административни и всякакъв друг вид консултации. Ако Вашата дейност е в този сектор, то Вие сте на правилното място.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

19 770 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1977)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на Община Сунгурларе, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение: „Намаляване на 12.07.18 16.07.18 Бургас / Burgas
“Консултантски услуги за отчитане и управление на проект: "Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново“” 11.07.18 16.07.18 Габрово / Gabrovo
“Изготвяне на финансов анализ по проект за изграждане на социални жилища в гр. Варна“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RPOP001-1.002 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 201 10.07.18 16.07.18 Варна / Varna
Дейността обхваща предоставените консултантски и правни услуги при управление, изпълнение и отчитане на одобрените проектни предложения.Етапи на дейността:- Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, вкл. комплектоване на пакета от д 10.07.18 12.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
Предмет на поръчката: „Разработване на изпитни конспекти и тестове за проверка и оценка на знанията на лица, чиито функции са свързани с осигуряване и контрол на радиационната защита при дейности по използването на ядрена енергия и източници на йонизиращ 10.07.18 13.07.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Инженеринг – проектиране, изграждане на улична водопроводна мрежа и улична канализация по ул. "Кичево" гр.Разград и упражняване на авторски надзор“ 10.07.18 13.07.18 Разград / Razgrad
Организация и управление на проект: „Развитие на социалното предприемачество в Община Попово”, с рег.№ BG05M9OP001-2.010-0603-С01, по ОПРЧР 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество. 09.07.18 16.07.18 Търговище / Targovishte
Строителен надзор на рехабилитация на улици в населени места и местни пътища на територията на община Добричка - избор на консултант по смисъла на чл.166 от ЗУТ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор п 09.07.18 17.07.18 Добрич / Dobrich
„Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект „Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“, с който възнамерява да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по 06.07.18 12.07.18 Бургас / Burgas
"Провеждане на проучване за установяване на източниците на натиск и събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води" 04.07.18 04.07.18 Пловдив / Plovdiv

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на Община Сунгурларе, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение: „Намаляване на

Външен ИН 9078412
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79411000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Oбщина Сунгурларе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 500,00 BGN

“Консултантски услуги за отчитане и управление на проект: "Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново“”

Външен ИН 9078360
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71541000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Дряново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

“Изготвяне на финансов анализ по проект за изграждане на социални жилища в гр. Варна“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RPOP001-1.002 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 201

Външен ИН 9078314
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79420000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

Дейността обхваща предоставените консултантски и правни услуги при управление, изпълнение и отчитане на одобрените проектни предложения.Етапи на дейността:- Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, вкл. комплектоване на пакета от д

Външен ИН 9078279
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Якоруда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 555,00 BGN

Предмет на поръчката: „Разработване на изпитни конспекти и тестове за проверка и оценка на знанията на лица, чиито функции са свързани с осигуряване и контрол на радиационната защита при дейности по използването на ядрена енергия и източници на йонизиращ

Външен ИН 9078290
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80521000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция за ядрено регулиране
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Инженеринг – проектиране, изграждане на улична водопроводна мрежа и улична канализация по ул. "Кичево" гр.Разград и упражняване на авторски надзор“

Външен ИН 9078276
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45231300 71322200 71530000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 74 883,00 BGN

Организация и управление на проект: „Развитие на социалното предприемачество в Община Попово”, с рег.№ BG05M9OP001-2.010-0603-С01, по ОПРЧР 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество.

Външен ИН 9078247
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Попово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 366,00 BGN

Строителен надзор на рехабилитация на улици в населени места и местни пътища на територията на община Добричка - избор на консултант по смисъла на чл.166 от ЗУТ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор п

Външен ИН 9078250
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Добричка
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 12 500,00 BGN

„Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект „Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“, с който възнамерява да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по

Външен ИН 9078189
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71541000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Средец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 28 220,00 BGN

"Провеждане на проучване за установяване на източниците на натиск и събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води"

Външен ИН 9078096
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71600000
Краен срок: 04.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN