Контакт

Обявления за Югозападен район

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

19 492 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1950)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски““ 08.11.18 13.11.18 Благоевград / Blagoevgrad
Предметът на поръчката с наименование: „Ремонт на участък от Газопроводно отклонение Правец” включва изпълнението на следните дейности: • Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) – изграждане на подходни пътища (при необходимост), изграждане на 07.11.18 13.11.18 Кюстендил / Kyustendil
Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ООД - гр.Перник. 31.10.18 07.11.18 Перник / Pernik
„Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на Регионално поделение Разлог” 31.10.18 02.11.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Периодични доставки на пликове и изделия за еднократна употреба за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 30.10.18 02.11.18 Благоевград / Blagoevgrad
Строеж „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Лъжница", Община Гоце Делчев. Категория на строежа- четвърта категория буква „а“, съгласно чл. 8, ал.1, т. 2 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, включва: • времено строителство;• демонта 29.10.18 02.11.18 Благоевград / Blagoevgrad
“Избор на оператор за предоставяне на мобилни услуги за пренос на данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Земен” 29.10.18 02.11.18 Перник / Pernik
„Консултантски услуги по управление на проект „Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“ 26.10.18 30.10.18 Благоевград / Blagoevgrad
Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции 26.10.18 05.11.18 Благоевград / Blagoevgrad
Изграждане на „Физкултурен салон в УПИ І, кв.17, село Кочан” 26.10.18 12.11.18 Благоевград / Blagoevgrad

„Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски““

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 64 500,00 BGN

Предметът на поръчката с наименование: „Ремонт на участък от Газопроводно отклонение Правец” включва изпълнението на следните дейности: • Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) – изграждане на подходни пътища (при необходимост), изграждане на

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 135 000,00 BGN

Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ООД - гр.Перник.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на Регионално поделение Разлог”

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Периодични доставки на пликове и изделия за еднократна употреба за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Строеж „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Лъжница", Община Гоце Делчев. Категория на строежа- четвърта категория буква „а“, съгласно чл. 8, ал.1, т. 2 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, включва: • времено строителство;• демонта

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 103 453,00 BGN

“Избор на оператор за предоставяне на мобилни услуги за пренос на данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Земен”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 760,00 BGN

„Консултантски услуги по управление на проект „Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 255,00 BGN

Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 24 600,00 BGN

Изграждане на „Физкултурен салон в УПИ І, кв.17, село Кочан”

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 269 500,00 BGN