Общи условия

 

за взаимоотношенията между „Търгове БГ” ЕООД и потребителите
 
Настоящите Общи Условия (ОУ) определят реда и начина за реализиране на договорните взаимоотношения между „Търгове БГ” ЕООД и потребителите на предоставяните от търговското дружество услуги. Настоящите ОУ са неразделна част от типовите договори между „Търгове БГ” ЕООД и потребителите на предоставяните от търговското дружество услуги и са декларирани от двете страни като такива.
 
1. Определения и понятия.
“Търгове БГ” ЕООД, със седалище и адрес на регистрация: София 1680, ул. Кюстедил 21, ЕИК № 175098080, (наричан за краткост по-долу „Дружеството”).
“Потребител” е всяко местно и/или чуждестранно физическо и/или юридиеско лице, което е страна по договор за предоставяне на услуги от Дружеството.
“Услуга “Targove.bg” е предоставяната от Дружеството чрез използването на Интернет услуга, както и всякакъв вид евентуални пособия и/или доставки.
“Договорът за предоставяне на услугата “Targove.bg” е този, сключен между Дружеството и Потребител с предмет гореописаната услуга. Въз основа на Договора Дружеството предоставя достъп до “Услугата “Targove.bg”, а Потребителят заплаща съответното възнаграждение.
“Ценоразпис” е индикативен списък с актуалните към определен момент тарифи на услугите, предлагани от Дружеството. Ценоразписът е неразделна част от настоящите Общи Условия.
“Акаунт” е набор от идентифициращи данни (потребителско име и парола) за достъп на даден Потребител до “Услугата “Targove.bg”.
“Срок на действие” е период от време, през който Договорът е в сила. Същият се изчислява по правилата на Гражданско-процесуалния кодекс.
“Абонамент” е съвкупност от критерий/и, профил/и за търсене, достъп до базата данни. Видът на абонамента и неговата цена се определят в договора за предоставяне на услугата “Targove.bg” и може да бъдат изменяни по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид.
 
2. Условия за сключване на Договор.
Сключването на Договор между Дружеството и Потребител е фактът на получаването от Дружеството чрез електронна поща, стандартна поща или лично подписан формуляр на Договор.
 
3. Права и задължения на страните по Договора.
Дружеството предоставя на Потребителя в технологично възможни срокове акаунт (потребителско име и парола), като го информира за това своевременно чрез съобщение по електронната поща.
Потребителят предоставя на Дружеството валиден имейл адрес за доставка на услугата “Targove.bg” и е длъжен да информира Дружеството при всяка промяна на последния.
Потребителят няма право да продава, да отстъпва и/или преотстъпва, определения му акаунт (потребителско име и парола) на трети лица, като е длъжен да полага грижи на добър стопанин/ добър търговец.
В случай на неправомерно използване на акаунт (потребителско име и парола) и/или на подозрение относно такова, Потребителят е длъжен веднага да информира за това Дружеството в писмена форма.
Дружеството има право да ограничи или да прекрати достъпа на Потребителя до “Услугата “Targove.bg”ако последният: 
1. не ползва “Услугата “Targove.bg” и свързани с нея доставки и евентуални пособия само в рамките на своя предмет на дейност.
2. продава, отстъпва и/или преотстъпва възмездно или безвъзмездно частично или като цяло на трети лица “Услугата “Targove.bg” и свързани с нея доставки и евентуални пособия.
3. извършва дейност, която може да се квалифицира като конкурентна на тази на Дружеството по смисъла на Търговския закон. Подобна дейност може да бъде осъществявана от Потребителя само след предварително писмено съгласие на Дружеството.
4. не осигури адекватни технически условия, позволяващи ползването на “Услугата “Targove.bg”.
5. извършва правни и/или фактически действия, които могат да имат негативно влияние върху “Услугата “Targove.bg” и/или върху името на добър търговец на Дружеството (включително чрез оборудване, софтуер и/или други технологии).
Дружеството има право в даден момент да разшири или да ограничи обхвата на “Услугата “Targove.bg”, след като надлежно уведоми Потребителя.
 
4. Цени и условия за плащане.
Дружеството има право да променя структурата и размера на цените, определени в Ценоразписа след като надлежно уведоми Потребителя.
Потребителят е длъжен да плати на Дружеството възнаграждение за достъпа до “Услугата “Targove.bg”. Задължението е изискуемо за целия период на достъп от момента на подписването на Договора.
За ползването на свързани с Услугата “Targove.bg”, доставки и евентуални пособия Дружеството определя отделни цени ad hoc.
В случай на забавено плащане се начисляват законоустановените лихви.
 
5. Защита на авторските права.
Достъпът до “Услугата “Targove.bg”, доставките и евентуалните пособия са в съответствие с действащото законодателство на Република България, включително и относно защита на авторските права.
 
6. Действие и прекратяване на Договора.
Договорът се сключва за 1 (една) година.
Договорът се счита автоматично продължаван всеки път за същия срок и условия, в случай, че нито една от страните не е уведомила писмено другата страна за прекратяването на договора, най-малко три месеца преди неговото изтичане.
Дружеството може да прекрати Договора без предизвестие, ако:
i) Потребителят е нарушил свое задължение, определено в настоящите ОУ;
ii) Потребителят има забава в плащането за достъп до “Услугата “Targove.bg”.
 
7. Обхват на отговорността и покриване на щети.
Потребителят е отговорен, в съответствие с действащото законодателство в Република България, за възникналите щети, които са следствие на неизпълнение на договорните му задължения, независимо от вината.
Неплащане, частично плащане, и/или забавено плащане на възнаграждение от Потребителя за достъп до “Услугата “Targove.bg”, доставки и евентуални пособия се счита за изискуемо дори при прекратен достъп до “Услугата “Targove.bg” и ще се преследва с цялата строгост на закона, включително по съдебен ред.
Дружеството не гарантира публикуването на пълния списък от обяви за обществени поръчки, според зададения критерий, както и не отговаря за пълнота и правилност на данни, съдържащи се в бюлетини и/или други материали, отнасящите са към цитирани оферти и/или условия.
Потребителят се счита осведомен, че данните, доставени в рамките на “Услугата “Targove.bg” не са контролирани от Дружеството по отношение на тяхната правилност и/или изчерпателност, терминологичност, съответствие със закона, приложимост и/или графичен образ. Дружеството не отговаря също и за: грешки и неточност на данни, възникнали при трансмисията на “Услугата “Targove.bg” до Потребителя; престой в извършване на “Услугата “Targove.bg”, възникнал поради авария на компютърно оборудване на Страните; прекъсването на интернет-връзката или нарушаване на нейното качеството, включително и такова, възникнало от форсмажорни обстоятелства.
Дружеството полага грижите на добър стопанин, за да осигури непрекъснат достъп до “Услугата “Targove.bg”, като не носи отговорност за ограничен достъп на Потребителя, възникнал поради технически причини и/или софтуерни недостатъци в оборудването на последния.
Дружеството не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя за вреди, възникнали в следствие на определено съдържание на данни, доставени в рамките на “Услугата “Targove.bg” и упоменати в текста на т. 7.
 
8. Престой или ограничения в извършването на “Услугата “Targove.bg".
Дружеството има право да спре или да ограничи достъпа до “Услугата “Targove.bg” без предварително уведомление поради следните причини:
а) организационни, технически и/или трансмисионни, например: поради превишаването на капацитети, консервация, поправки и структурни промени и др.;
б) непредвидени и/или непреодолими обстоятелства, например: аварии, природни бедствия и др.;
в) прекратяване на електроснабдяването, кризи от всякакъв характер, епидемии и други подобни обстоятелства, които съгласно действащото законодателство са форсмажор, който изключва отговорност;
г) решение на компетентен орган на Република България;
д) нарушение на Договора от страна на Потребителя.
 
9. Прехвърляне на права и задължения, произтичащи от Договора.
Дружеството има право да прехвърли на трето физическо и/или юридическо лице всичките свои права и задължения по Договора, като информира за това Потребителя чрез съобщение по електронната поща. Прехвърлянето влиза в сила в двуседмичен срок от уведомяването.
 
10. Промени.
Дружеството има право да прави промени в Ценоразписа. Оповестяването на промените се осъществява чрез публикуването им в интернет-страницата на Дружеството.
Дружеството се задължава да уведоми писмено потребителите по имейл или друг подходящ начин най-малко един месец преди приемане на новия ценоразпис и влизането му в сила.
В случай, че потребителят не приеме новите условия същият се задължава да уведоми писмено Дружеството по имейл или друг подходящ начин до изтичане на месечното уведомление. В случай, че потребителят не направи това се приема, че същият мълчаливо приема новите условия.
Ако потребителят уведоми писмено Дружеството по имейл или друг подходящ начин, за него продължават да важат досегашните условия.
 
11. Уведомяване.
Потребителят е задължен писмено да уведоми Дружеството за онези свои идентификационни данни и съответната тяхна промяна, които са необходими за гарантирането на електронен достъп.
 
12. Юрисдикция.
Спрямо настоящите ОУ, Договора и Ценоразписа е приложимо действащото законодателство на Република България.
 
13. Общи и заключителни положения.
ОУ са обвързващи за целия период на действие на Договора между Страните, така и след неговото прекратяване до момента на окончателното разрешаване на всички спорове, възникнали от прилагането му.
Мястото на изпълнение на паричните задължения е седалището на Дружеството.
Споровете между Страните се разрешават чрез консултации. Ако в 1 (едно)месечен срок след началото на консултациите, не се постигне резултат, спорът се отнася до компетентния съд по седалището на Дружеството.
При превод на чужд език на настоящите ОУ, Договора и Ценоразписа, за правилен се счита българският текст.

14. Лични данни.
При събирането на лични данни Търгове БГ ЕООД се задължава да съхранява и/или обработва последните при спазване на принципите на Закона за защита на личните данни. Пълната декларация за поверителност можете да намерите тук.
 
Дата: Май 2018